Klauzula RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). W związku z wejściem w życie RODO, Bora Clinic sp. z o.o., z siedzibą przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 37/210 03-982 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001003664, NIP: 1133078349, REGON: 523721140, z kapitałem zakładowym w wysokości 5100zł, przedstawia informacje na temat ochrony Państwa danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych do dnia 30 czerwca 2019 roku jest
  Centrum Medyczne BoraClinic
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora
  lub Współadministratorów w celu korzystania z usług w naszym Centrum Medycznym
 3. W celu zapewnienia:
  – bezpieczeństwa wykonywanych usług potrzebujemy imienia informacji o stanie Państwa zdrowia, wieku, wzroście, masie ciała i wykonywanym zawodzie,
  – kontaktu z Państwem i możliwości przekazania informacji potrzebujemy imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email,
  – możliwości wystawienia recepty lub uzupełnienia dokumentacji medycznej potrzebujemy imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania oraz w przypadku wystawienia zwolnienia dodatkowo danych Państwa pracodawcy,
  – możliwości przekazywania informacji osobom przez Państwa upoważnionym potrzebujemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu email osób upoważnionych oraz potwierdzenia możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną.
 4. Państwa dane osobowe i dotyczące stanu zdrowia mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.
 5. Współadministratorzy przewidują możliwość udostępnienia Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email podmiotom zajmującym się kosmetologią i stomatologią powiązanym ze współadministratorami lub wspólnikami współadministratorów osobowo lub kapitałowo w celu przekazania Państwu informacji o usługach świadczonych przez te podmioty. Możliwość udostępnienia tych danych jest zależna od Państwa zgody i nie wpływa na możliwość korzystania z usług naszego Centrum Medycznego
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług i odmowę ich wykonania.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, to jest 20 lub 30 lat